MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Naturvårdsprojekt

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

MiNa natur AB erbjuder hjälp med olika naturvårdsprojekt. Många värdefulla livsmiljöer för växter, djur och svampar är beroende av hävd, alltså skötsel i någon form. I takt med förändringar inom jord- och skogsbruket under det senaste hundra åren har denna hävd försvunnit. Därför behöver naturvården skapa hävd i dessa livsmiljöer om vi vill bevara den biologisk mångfalden. Biologisk mångfald ingår också i våra nationella miljömål främst i målet Ett rikt växt och djurlig.

Jag har stor erfarenhet av olika naturvårdsprojekt. Främst sådana som syftar till att restaurera sandmarker och betesmarker. Metoderna i sandmarker är framför allt röjning och ryckning av vedväxter som sly, träd och buskar samt bortgrävning av vresros och andra oönskade växter. Effekterna går att läsa i Skötsel gynnar biologisk mångfald på kustnära sandmarker.

För betesmarkerna gör jag bedömningar om buskar och träd ska vara kvar eller tas bort och i vilka steg borttagning ska göras. Även annat som stängsling ingår.

Skötsel kring jätteträd och hur man underlättar tillgängligheten i naturområden har jag också erfarenheter av.

 

Större strandpipare. Foto: Kill Persson

Restaurering pågår. Foto: Kill Persson

Får på betesmark. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp