MiNa miljöpedagogik och naturvård

 

 

 

Naturvårdsbränning

 

 

 

Start

Naturvård

- bränning

- projekt

- inventeringar

- naturinformation

Naturskola

Om MiNa natur

Svampar i Halland

Branden är ett mycket gammalt sätt att sköta öppna marker. Redan på bronsåldern brände bönderna omfattande utmarker som ljung- och sandhedar för att förbättra betet för sina djur. Idag hotas många hedmarker av igenväxning beroende på luftnedfall av kväve och brist på betesdjur. Därför finns behov att under kontrollerade former bränna för att upprätthålla goda livsmiljöer för alla växter, djur och svampar som anpassat sig till öppna och magra marker.

MiNa natur AB driv planerar och genomför sådana bränningar i öppna marker. Oftast jobbar jag tillsammans med ett eget brännarlag på 4-6 personer och bistår med material som kannor, pumpar och slangar och branddaskor. Andra gånger kan jag jobba enbart som bränningsledare, tillsammans med personal från platsen.

Branden förbrukar den näring som samlats i gräs och förna. Elden ger sedan plats för nya plantor att gro. Resultatet blir många blommande örter  till nytta för insekter genom pollen och nektar. Rätt genomförd är småskalig naturvårdsbränning ett viktigt redskap inom naturvården.

Jag har även erfarenhet av skogsmarksbränning och kan hjälpa till i planering och genomförande av sådana.
 

Läs mer om hur en bränning går till i
Småskalig naturvårdsbränning

Läs mer om effekterna av brand på hävdgynnade växter, insekter och svampar i
Naturvårdsbränning i gräsmarker

Kill med brännare. Foto: Jonas Persson

Mosippan gynnas av bränning. Foto: Kill Persson

Kontrollerad gräsbrand. Foto: Kill Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
minanatur@gmail.com
035-594 63, 0703-21 62 22

MiNa natur
Mastens väg 18
305 64 Gullbrandstorp